เจ้าเวหา (แวมไพร์บาร์เทอรส์, #1) ซ่อนกลิ่น

ISBN:

Published: October 2011

Paperback

400 pages


Description

เจ้าเวหา (แวมไพร์บาร์เทอรส์, #1)  by  ซ่อนกลิ่น

เจ้าเวหา (แวมไพร์บาร์เทอรส์, #1) by ซ่อนกลิ่น
October 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 400 pages | ISBN: | 9.50 Mb

ปฐมบทแหงการตอสูระหวางแวมไพรอสูรกับแวมไพรอารยะเริมตนขึนแลว เมือแวมไพรอสูรหวนกลับมาอีกครังเพือกำจัดเดกหนุมสามคน ซึงถูกกำหนดใหเปนผูทำลายลางเผาพันธุอสูรตามคำทำนาย ฮอวค หนึงในสามแวมไพรอารยะผูไดรับพรสวรรคจากทองฟา เขาไมเคยรูมากอนเลยวาตนเองเปนแวมไพร กระทังไดMoreปฐมบทแห่งการต่อสู้ระหว่างแวมไพร์อสูรกับแวมไพร์อารยะเริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อแวมไพร์อสูรหวนกลับมาอีกครั้งเพื่อกำจัดเด็กหนุ่มสามคน ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์อสูรตามคำทำนาย ฮอว์ค หนึ่งในสามแวมไพร์อารยะผู้ได้รับพรสวรรค์จากท้องฟ้า เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตนเองเป็นแวมไพร์ กระทั่งได้เจอกับ เนตรนภา หญิงสาวผู้มีดวงตาพิเศษและกำลังถูกอสูรสโตอิก นักล่าเหยื่ออันดับสองตามล่า ท่ามกลางการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวนี้ ฮอว์คกำลังถูกกระตุ้นโดยความต้องการภายในปีกขนนกสีดำที่หลังของเขาสยายออกเปิดฉากสมรภูมิกลางเวหาให้ร้อนเป็นไฟEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เจ้าเวหา (แวมไพร์บาร์เทอรส์, #1)":


sd-studio.eu

©2010-2015 | DMCA | Contact us